PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE

 

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, se řídí ustanoveními § 2099 a násl. a ustanoveními § 2158 a násl. občanského zákoníku. V případě, že Kupující je podnikatel a z okolností při uzavření kupní smlouvy je zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti, nepoužijí se ustanovení odstavců 7.6. až 7.16. a 7.20. a 7.21. těchto VOP, ale postupuje se v případě nároků z vadného plnění, podle ustanovení § 2099 až § 2112 občanského zákoníku.

 

7.2. Prodávající odevzdá Kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiným zbožím a vady v dokladech nutných pro užívání zboží.

 

7.3. Není-li v kupní smlouvě dohodnuto, jak má být zboží zabaleno, zabalí Prodávající zboží podle zvyklostí. Stejným způsobem opatří Prodávající zboží pro přepravu.

 
7.4. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.


7.5. Kupující si zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Postupuje dle odstavce 5.4. těchto VOP.


7.6. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 - se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 - je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 - zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

7.7. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

7.8. Má-li zboží vadu, která nebrání užívat zboží k určenému účelu, lze ho prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadného zboží. Prodávající Kupujícího upozorní, že zboží má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

 

7.9. Při prodeji spotřebního zboží je Kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v době 24 měsíců od převzetí zboží.

 

7.10. Právo z vadného plnění, dle předchozího odstavce, se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

7.11. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení Prodávající uvede své identifikační údaje.

 

7.12. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v odstavci 7.6. těchto VOP může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

7.13. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, podle předchozího odstavce těchto VOP, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu - spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

7.14. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

 

7.15. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu nebo sám vadu způsobil.

 

7.16. Při dodání nového zboží vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.
 

7.17. V souladu s ustanovením § 2110 občanského zákoníku, Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí,

   - došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

   - použil-li Kupující zboží ještě před objevením vady,

   - nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

   - prodal-li Kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

 

7.18. Právo z vadného plnění (dále jen „reklamace“) uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho sídla. Za uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží. Kupující dodá reklamované zboží buď osobně, nebo odešle zásilku s reklamovaným zbožím prostřednictvím držitele poštovní licence. Zásilka musí být zabezpečena, aby nedošlo k jejímu poškození. Zásilka musí obsahovat, reklamované zboží, doklad o nákupu zboží (faktura), podrobný popis závady, kontaktní údaje Kupujícího (jméno/ název, bydliště/sídlo, telefonní číslo, e-mail). Pokud zásilka nebude obsahovat uvedené údaje, může být reklamace odmítnuta.

 

7.19. Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do odpovědnosti za vady) může Prodávající požadovat úhradu veškerých nákladů spojených s doručením zboží zpět Kupujícímu.

 

7.20. Prodávající rozhodne o reklamaci Kupujícího - spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím - spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má Kupující - spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

7.21. Prodávající vydá Kupujícímu - spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy Kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále Prodávající zašle Kupujícímu prostřednictvím elektronické adresy Kupujícího, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. V případě zamítnutí reklamace, Prodávající Kupujícímu - spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.