Všeobecné obchodní podmínky

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) VINAŘI PAVLOV, z.s., se sídlem Na Návsi 88, Pavlov, PSČ 692 01, Česká republika, IČ:26529483, (dále jen „Prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce www.vinari-pavlov.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webová stránka obchodu“).

 

1.2. Vymezení základních pojmů

Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s Prodávajícím kupní smlouvu nebo s ním jinak jedná.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

1.3. Veškeré smluvní vztahy dle těchto VOP jsou uzavírány v souladu se zákonem č. 89/2014 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“). Je-li smluvní stranou kupní smlouvy spotřebitel, řídí se právní vztahy příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákonem č. 634/1992 Sb., „o ochraně spotřebitele“ a těmito VOP. Je-li smluvní stranou právnická osoba, řídí se vztahy občanským zákoníkem, v tomto případě se neuplatní úprava o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v ustanoveních § 1810 a násl. občanského zákoníku a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele.

 

1.4. Kupující bere na vědomí, že uzavřením kupní smlouvy s Prodávajícím, na zboží, které je v nabídce Prodávajícího, mu nevznikají žádná práva na užívání ochranných známek, obchodních názvů, firemních log, apod. Prodávajícího nebo smluvních partnerů Prodávajícího.

 

1.5. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání ve webové stránce obchodu popsané v článku 3. těchto VOP.


1.6. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Text těchto VOP je uveřejněn na webových stránkách obchodu Prodávajícího.

 

1.7. Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat v písemné kupní smlouvě. Odchylná ujednání v písemné kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

 

1.8. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kontaktní adresa Prodávajícího: VINAŘI PAVLOV, z.s., se sídlem Na Návsi 88, Pavlov, PSČ 692 01, Česká republika, elektronické pošty: obchod@vinaripavlov.cz, (dále jen „elektronická adresa Prodávajícího“), telefon +420 776 128 893. Kupujícímu je doručováno na adresu uvedenou v objednávce nebo na elektronickou adresu pošty uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“).

 

 

2. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

 

2.1. Prodávající sděluje Kupujícímu - spotřebiteli dle ustanovení § 1811 odst. 2 občanského zákoníku, tyto skutečnosti:  

a) totožnost, telefonní čísla a adresa pro doručování elektronické pošty Prodávajícího jsou uvedena na webové stránce obchodu,  

b) označení zboží včetně popisu jeho hlavních vlastností, je uvedeno na webové stránce obchodu,

c) cena zboží včetně daně z přidané hodnoty, případně způsob jejího výpočtu včetně všech poplatků, je uvedeno na webové stránce obchodu,

d) způsob platby a způsob dodání zboží je uveden v článcích 4. a 5. těchto VOP,

e) náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webové stránce obchodu, pokud náklady na dodání zboží nelze stanovit předem, je na webové stránce obchodu uvedeno, že mohou být dodatečně účtovány,

f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění a další podmínky pro uplatňování těchto práv, jsou uvedeny v článcích 6. a 7. těchto VOP,

g) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku jsou uvedeny v těchto VOP,

h) digitální obsah je funkční a obsahuje technická ochranná opatření,

i) digitálního obsah je v součinnosti s hardwarem a softwarem.

 

2.2. V souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 občanského zákoníku, sděluje Prodávající Kupujícímu - spotřebiteli, před uzavřením kupní smlouvy, toto:

a) náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká smluvní přepravy,

b) prodávající může požadovat úhradu kupní ceny popřípadě zálohy nebo obdobné platby před převzetím plnění Kupujícím,

c) prodávající neuzavírá smlouvy, na dobu neurčitou ani smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění,

d) práva na odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jsou uvedeny v článku 6. těchto VOP,

e) v případě, že Kupující odstoupí od kupní smlouvy, nese přímé náklady spojené s vracením zboží. viz odstavec 6.5. těchto VOP.

f) pokud má Kupující stížnost, může se obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1. Webová stránka obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně cen nabízeného zboží. Pro větší přehlednost je zboží rozděleno do skupin, které jsou uvedeny na webové stránce obchodu. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webové stránce obchodu.

 

3.2. Veškeré zboží, které je nabízeno k prodeji ve webové stránce obchodu, není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až Kupující svou objednávkou.

 

3.4. Postup uzavření kupní smlouvy

a) Vložení zboží do košíku.

Kupující si vybere skupinu zboží kliknutím na příslušný název v menu. Ve skupině zboží si Kupující může vybírat konkrétní zboží, o které má zájem a vkládat jej do košíku. Vybrané zboží se vkládá do košíku stisknutím tlačítka Koupit. Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí v horní části nabídky hodnota nákupu a kliknutím na odkaz „zobrazit košík“ se zobrazí nákupní košík, ve kterém lze mazat položky a realizovat dokončení či zrušení objednávky. Pro nakupování je nutné, aby prohlížeč internetových stránek Kupujícího podporoval funkci cookies. Tato funkce musí být povolena.

b) Práce s košíkem

 - Zobrazení obsahu košíku

Obsah košíku se zobrazí kliknutím na ikonu „zobrazit košík“ v horním menu.

 - Změna počtu kusů u položky

Vždy, když Kupující vkládá zboží do košíku, tak jedním kliknutím na tlačítko Koupit vkládáte jeden kus vybraného zboží. Pokud Kupující požaduje více než jeden kus vybraného zboží, můžete tak učinit opakovaným kliknutím na tlačítko. Pokud došlo opakovaným kliknutím k objednání více zboží, než skutečně Kupující požaduje, v nákupním košíku lze položku vymazat a opakovat nákup.

- Odstranění položky z košíku

Položku z košíku Kupující odstraní tak, že v pravém sloupci klikne na červený křížek. Je možné hromadně vyprázdnit celý nákupní košík v předposledním řádku.

c) Objednání vybraného zboží

Pod seznamem vybraného zboží v košíku se nachází tlačítko Objednat. Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí objednávkový formulář, jehož vyplněním a odesláním ve čtyřech krocích Kupující závazně objedná vybrané zboží.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 - objednávaném zboží

 - fakturační údaje Kupujícího a adresu pro zaslání zboží,

 - údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

 - způsobu úhrady kupní ceny zboží,

 - nákladech spojených s dodáním zboží,

 - sděleních Kupujícímu - spotřebiteli dle ustanovení § 1811 odst. 2 a ustanovení § 1820 odst. 1 občanského zákoníku. Tato sdělení jsou obsažena v těchto VOP, která jsou na webové stránce obchodu. Kupující potvrdí, před zasláním objednávky, že se s těmito VOP v platném znění seznámil, a že s nimi výslovně souhlasí (dále společně jen jako „objednávka“).

d) Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku Kupující dokončí stisknutím tlačítka Dokončení objednávky, které se nachází pod objednávkovým formulářem. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky tuto skutečnost Kupujícímu potvrdí, na jeho elektronickou adresu.

e) Kupující je oprávněn zrušit svou objednávku, bez udání důvodu, do 2 hodin ode dne potvrzení objednávky, dle předchozího odstavce, pokud objednané zboží ještě nebylo Prodávajícím expedováno dle článku 5. těchto VOP. Zrušení objednávky zašle Kupující na elektronickou adresu Prodávajícího nebo sdělí Prodávajícímu telefonicky. Vždy je nutné uvést informace o objednávce – datum odeslání a identifikační údaje Kupujícího.

f) Prodávající má právo zrušit objednávku nebo její část, před odesláním zboží Kupujícímu, v těchto případech:

• zboží se již nevyrábí nebo nedodává

• zboží je dlouhodobě nedostupné

• cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena

V případě, zrušení objednávky Prodávajícím, zašle tento zprávu o zrušení objednávky na elektronickou adresu Kupujícího. Prodávající se následně domluví s Kupujícím na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.). V případě, že zboží nemá náhradu, bude objednávka k tomuto zboží zrušena. Pokud Kupující již uhradil kupní cenu zboží a výsledná kupní cena bude po provedených změnách zboží nižší, bude část kupní ceny převyšující novou kupní cenu, vrácena zpět na účet Kupujícího (běžně do 3 pracovních dnů od provedení změn objednávky). V případě, že výsledná kupní cena po provedených změnách objednávky bude vyšší, než již zaplacená kupní cena, bude Kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek.

g) Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena až doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou na elektronické adresu Kupujícího. Takto uzavřená kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká splněním nebo z důvodů uvedených v občanském zákoníku nebo těchto VOP.

 

3.5. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například na elektronickou adresu, písemně nebo telefonicky).

 

3.6. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.

 

3.6.  Prodej vín (obecně alkoholických nápojů) je určen pouze pro osoby od 18-ti let věku. Objednáním vín kupující potvrzuje, že splňuje tuto podmínku.

 

3.8. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Kupní smlouva, bude uložena v elektronickém archivu Prodávajícího.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1. Ceny zboží a informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou uvedeny na webové stránce obchodu včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Platnost ceny zboží je Kupujícímu potvrzena doručením přijetí objednávky dle odstavce 3.4. písm. g) těchto VOP.

 

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující zaplatit Prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti na dobírku v místě doručení určeném Kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně v CZK převodem na účet Prodávajícího č. 199027648/0300., vedený u  Poštovní spořitelny Czech Republic, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

 

4.3. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve výši smluvené v kupní smlouvě.

 

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5) dnů od uzavření kupní smlouvy. Objednané zboží nebude odesláno Kupujícímu dříve, než bude platba kupní ceny připsána na účet Prodávajícího.

 

4.5. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen zaplatit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího zaplatit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

 

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.7. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího nebo ji dodá Kupujícímu společně v zásilce se zbožím.

 

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

5.1. Dodávky zboží dle kupní smlouvy budou dle dostupnosti produktů a provozních možností Prodávajícího realizovány obvykle v termínu 1-2 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší.

 

5.2. Způsob doručení zboží určuje Kupující, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Zboží lze v současné době doručit třemi způsoby:

 

 • Prostřednictvím dopravce Messenger/TopTrans – 150,- Kč

 

5.3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

5.4. Při převzetí zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat zásilku za přítomnosti doručovatele nebo při prodeji v provozovně. Pokud je shledána závada (obsah zásilky není kompletní, zboží poškozeno přepravou atd.), Kupující (adresát) zásilku nemusí převzít a reklamuje zásilku přímo u dopravce (pošty). Dopravce (pošta) následně sepíše s Kupujícím (adresátem) protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět Prodávajícímu. Skutečnost o sepsání protokolu oznámí Kupující neprodleně Prodávajícímu. Po té se Prodávající a Kupující dohodnou na dalším postupu, např. novém zaslání zboží. Na pozdější reklamaci závady (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v balíku apod.) zjištěné až mimo přítomnost doručovatele, nebude brán zřetel. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží nebyl porušen.

 

5.5. Má-li Podávající zboží odeslat, odevzdá zboží Kupujícímu předáním dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Je-li Kupujícím spotřebitel, pak účinky odevzdání zboží nastávají okamžikem, kdy zboží dopravce spotřebiteli předá. To neplatí, pokud si Kupující - spotřebitel dopravce vybral sám bez jakékoliv nabídky od Prodávajícího.

 

5.6. Převzetím zboží nabývá Kupující vlastnictví k tomuto zboží. Současně s nabytím vlastnického práva přechází na Kupujícího nebezpečí škody na zboží. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující zboží, ač mu s ním Prodávající umožnil nakládat.

 

5.7 V případě nepřevzetí zásilky, tzn. jejího vrácení dopravcem nazpět, je povinností Kupujícího veškeré Prodávajícímu veškeré vzniklé náklady. V takovém případě Prodávající naúčtuje Kupujícímu neuhrazené poštovné a bude je vymáhat. Pokud si objednávku Kupující nevyzvedne a budete ji chtít zaslat znovu, je to možné jedině po uhrazení platby předem na účet včetně poštovného vrácené zásilky.

 

5.8 Zboží zasíláme pouze po ČR. Do zahraničí nedoručujeme.

 

 

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

6.1. V případě, že Kupujícím je spotřebitel, má právo odstoupit od kupní smlouvy dle podmínek ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku, bez udání důvodu, ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží:  

 a) ode dne převzetí zboží, kupujícím nebo jím určenou osobou,

 b) jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží Kupujícím nebo jím určenou osobou.

 

6.2. Kupující - spotřebitel pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí o svém odstoupení od smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, e-mailem nebo faxem) přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Prodávajícího nebo na elektronickou adresu Prodávajícího. Odstoupení od smlouvy musí obsahovat náležitosti podle vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb.,o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv.“ Odstoupení od smlouvy musí tedy minimálně obsahovat: označení prodávajícího, (název, adresa sídla), oznámení o odstoupení od koupě zboží, označení zboží, číslo objednávky, datum objednání zboží, jméno příjmení adresa Kupujícího, podpis Kupujícího a datum podpisu. 

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty dle odstavce 6.1. těchto VOP.

 

6.3. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

 

6.4. Odstoupí-li Kupující - spotřebitel od smlouvy, zašle zpět nebo předá Prodávajícímu v jeho sídle, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Lhůta dle předchozí věty se považuje za zachovanou, pokud Kupující - spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Zboží musí Kupující - spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

 

6.5. Kupující - spotřebitel nese přímé náklady spojené s vracením zboží. V případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, jsou maximální náklady na vrácení zboží, v hodnotě přepravy zboží odpovídající aktuálnímu ceníku dopravy „Balík do ruky“ dopravce Česká pošta, dle odstavce 5.2. těchto VOP.

 

6.6. Odstoupí-li Kupující - spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí Kupujícímu - spotřebiteli přijaté peněžení prostředky, jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující- spotřebitel souhlasil, a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Kupující - spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu - spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

6.7. Prodávající není povinen vrátit platby dle předchozího odstavce těchto VOP dříve, než Kupující – spotřebitel Prodávajícímu, zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal zpět Prodávajícímu. Rozhodná je ta okolnost, která nastala dříve.

 

6.8. Kupující - spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího - spotřebitele na vrácení kupní ceny.

 

6.9. Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy z důvodů uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku, zejména nemůže odstoupit od smlouvy:

 a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

 b) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav, či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

 c) o dodávce novin periodik nebo časopisů,

 d) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 e) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.


6.10. Ve lhůtě patnácti dnů od vrácení zboží Kupujícím - spotřebitelem dle odstavce 6.4 těchto VOP je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

 

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE

 

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, se řídí ustanoveními § 2099 a násl. a ustanoveními § 2158 a násl. občanského zákoníku. V případě, že Kupující je podnikatel a z okolností při uzavření kupní smlouvy je zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti, nepoužijí se ustanovení odstavců 7.6. až 7.16. a 7.20. a 7.21. těchto VOP, ale postupuje se v případě nároků z vadného plnění, podle ustanovení § 2099 až § 2112 občanského zákoníku.

 

7.2. Prodávající odevzdá Kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiným zbožím a vady v dokladech nutných pro užívání zboží.

 

7.3. Není-li v kupní smlouvě dohodnuto, jak má být zboží zabaleno, zabalí Prodávající zboží podle zvyklostí. Stejným způsobem opatří Prodávající zboží pro přepravu.

 
7.4. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.


7.5. Kupující si zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Postupuje dle odstavce 5.4. těchto VOP.


7.6. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 - se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 - je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 - zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

7.7. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

7.8. Má-li zboží vadu, která nebrání užívat zboží k určenému účelu, lze ho prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadného zboží. Prodávající Kupujícího upozorní, že zboží má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

 

7.9. Při prodeji spotřebního zboží je Kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v době 24 měsíců od převzetí zboží.

 

7.10. Právo z vadného plnění, dle předchozího odstavce, se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

7.11. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení Prodávající uvede své identifikační údaje.

 

7.12. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v odstavci 7.6. těchto VOP může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

7.13. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, podle předchozího odstavce těchto VOP, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu - spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

7.14. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

 

7.15. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu nebo sám vadu způsobil.

 

7.16. Při dodání nového zboží vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.
 

7.17. V souladu s ustanovením § 2110 občanského zákoníku, Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí,

   - došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

   - použil-li Kupující zboží ještě před objevením vady,

   - nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

   - prodal-li Kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

 

7.18. Právo z vadného plnění (dále jen „reklamace“) uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho sídla. Za uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží. Kupující dodá reklamované zboží buď osobně, nebo odešle zásilku s reklamovaným zbožím prostřednictvím držitele poštovní licence. Zásilka musí být zabezpečena, aby nedošlo k jejímu poškození. Zásilka musí obsahovat, reklamované zboží, doklad o nákupu zboží (faktura), podrobný popis závady, kontaktní údaje Kupujícího (jméno/ název, bydliště/sídlo, telefonní číslo, e-mail). Pokud zásilka nebude obsahovat uvedené údaje, může být reklamace odmítnuta.

 

7.19. Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do odpovědnosti za vady) může Prodávající požadovat úhradu veškerých nákladů spojených s doručením zboží zpět Kupujícímu.

 

7.20. Prodávající rozhodne o reklamaci Kupujícího - spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím - spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má Kupující - spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

7.21. Prodávající vydá Kupujícímu - spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy Kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále Prodávající zašle Kupujícímu prostřednictvím elektronické adresy Kupujícího, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. V případě zamítnutí reklamace, Prodávající Kupujícímu - spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

8.1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové stránky obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky obchodu.

 

8.2. Kupující není oprávněn při využívání webové stránky obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na její provoz. Webové stránky obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

 

8.3. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu- spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

8.4. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 

9.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, název adresa bydliště, sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen jako „osobní údaje“).

 

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

 

9.4. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího, předávány třetím osobám.

 

9.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

9.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou správné a pravdivé, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

9.7. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  - požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

  - požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

9.8. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

10.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího - spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

10.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

 

10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či těchto VOP vyžadují písemnou formu.

 

10.4. Znění VOP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

10.5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. prosincem 2018.

 

 

11. INFORMACE O ALERGENECH

 

11.1. Vína obsahují siřičitany nebo oxid siřičitý.